General

 • Target

  HyperLinkDemo.exe

 • Size

  952KB

 • Sample

  210215-bxqvbbebtn

 • MD5

  593f93498ed4563985e10ebbe80d657e

 • SHA1

  7a76a16b1355da1e594e5a6cad2db28ab68c02cf

 • SHA256

  cf9f6a9389651599d4dd42b160643841cc1602b4dc4065ce4fbceaec0d8656d1

 • SHA512

  50c93d2a3f17ed56318b204b43c49af0b9f86057fb7649ed7a02196e2349a6ccfd728fb8adab67b32af8a5b366a630a07cc9a9b6010a7a93e8a1c5391232f6b5

Malware Config

Extracted

Family

cobaltstrike

C2

http://topother.com:443/admin

Attributes
 • access_type

  512

 • beacon_type

  2048

 • host

  topother.com,/admin

 • http_header1

  AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAVQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBnemlwAAAACgAAACVBY2NlcHQtTGFuZ3VhZ2U6IGVuLUdCO3E9MC45LCAqO3E9MC43AAAABwAAAAAAAAADAAAAAwAAAAIAAAArd29yZHByZXNzX2Q2YzA0MDVlMGQ3YWIxOGZkNGU2YTBiNzRmY2U0MGIwPQAAAAYAAAAGQ29va2llAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 • http_header2

  AAAACgAAABFDb25uZWN0aW9uOiBjbG9zZQAAAAoAAAAVQWNjZXB0LUVuY29kaW5nOiBnemlwAAAACgAAABhDb250ZW50LVR5cGU6IHRleHQvcGxhaW4AAAAHAAAAAQAAAAMAAAADAAAABAAAAAcAAAAAAAAAAwAAAAIAAAAOX19zZXNzaW9uX19pZD0AAAAGAAAABkNvb2tpZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 • http_method1

  GET

 • http_method2

  POST

 • jitter

  10496

 • polling_time

  55030

 • port_number

  443

 • sc_process32

  %windir%\syswow64\regsvr32.exe

 • sc_process64

  %windir%\sysnative\regsvr32.exe

 • state_machine

  MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCeiunXEnsXFofwaNPXBB2LDEFCgt+TyBd4oRWC9zFX1OUYgS94SloQQUBYMkz1BAPvqlU7/AA6UTyDUrcyoaWp7r+j8QYnvY6K6T5B0M1el1aEL8KqOiPkrSgs3MzekU22hbK1xDWxNvszHXc/F5U39/30kLg01iiJ7irjrpes4QIDAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • unknown1

  4.272630272e+09

 • unknown2

  AAAABAAAAAIAAAFSAAAAAwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==

 • uri

  /ee

 • user_agent

  Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0

Targets

  • Target

   HyperLinkDemo.exe

  • Size

   952KB

  • MD5

   593f93498ed4563985e10ebbe80d657e

  • SHA1

   7a76a16b1355da1e594e5a6cad2db28ab68c02cf

  • SHA256

   cf9f6a9389651599d4dd42b160643841cc1602b4dc4065ce4fbceaec0d8656d1

  • SHA512

   50c93d2a3f17ed56318b204b43c49af0b9f86057fb7649ed7a02196e2349a6ccfd728fb8adab67b32af8a5b366a630a07cc9a9b6010a7a93e8a1c5391232f6b5

  • Cobaltstrike

   Detected malicious payload which is part of Cobaltstrike.

  • Dave packer

   Detects executable packed with a packer named 'Dave' from the community, due to a string at the end of it.

MITRE ATT&CK Matrix

Tasks